Výroba, doprava a postup

pozrite ako to vyzerá v praxi

Menu špecifikácie

Výroba a doprava čerstvého poteru

Čerstvé zmesi pre liate potery na báze síranu vápenatého sa vyrábajú zmiešaním kompozitného spojiva, vody a piesku. Výroba je riadená výpočtovou technikou a kontrolovaná podľa platného KZP dodávateľa.

Na miesto uloženia sú jednotlivé zložky dopravované špeciálnym miešacím strojom, ktorým sa zároveň aj prečerpávajú na miesto uloženia v konzistencii podľa KZP. Na stavbe je nutná prípojka vody s tlakom minimálne 4 bary.

Technologický postup

Chovanie zmesi pri uložení je určované dobou od jej namiešania a množstvom vody. Predávkovaním vody vznikajú chyby na hotovej vrstve. Optimálna konzistencia zmesi sa pohybuje okolo hodnoty 240 mm rozliatia (tolerancia ± 20 mm, max. hodnota 260 mm) merané na suchej skúšobnej podložke. Ak je ukladaná vrstva vyššia ako 50 mm, odporúčame pre dodržanie zodpovedajúcich vlastností konzistenciu do 230 mm rozliatia. 

Tekutá zmes sa ukladá na podklad, ktorý neprijíma vodu pohybom hadice sem a tam, aby sa dosiahlo rovnomernej štruktúry zrnenia. Zmes sa leje vždy tak, aby sa zamedzilo jej vniknutiu pod separačnú vrstvu. Naliatu plochu je nutné pomocou špeciálnych hrázd spracovať tzv. „vlnením“. Účelom vlnenia je uľahčenie rozliatia a zatečenie zmesi do všetkých miest a dutín, napríklad v rohoch, pod podlahovým vykurovaním apod. a ďalej odvzdušnenie naliatej zmesi v celej jej hrúbke. Najprv sa plocha rozvlní v jednom smere, následne v druhom, kolmom smere, pričom pri prvom vlnení je nutné tyč ponárať na celú hrúbku uloženej vrstvy – až na podklad – väčšou silou, pri druhom vlnení zhruba do polovice hrúbky uloženej vrstvy – o niečo jemnejšie. 

Vlnenie sa musí robiť bezprostredne po naliatí (uložení) plochy, pokiaľ je zmes maximálne spracovateľná. Rovnosť takto upravených plôch splňuje požiadavku STN 74 4505 Podlahy, na toleranciu 2 mm na 2 m. Tým odpadá proces vyrovnávania a stierkovania nerovností podlahy.
Poznámka : Ďalej je nutné pred zahájením vlastného čerpania urobiť skúšku konzistencie.

Skúška Poteru

Skúšku robí obsluha stroja (prípadne iný oprávnený pracovník dodávateľa zmesi). Obsluha stroja následne urobí prípadnú korekciu vody na požadovanú konzistenciu.

Čo ak sú vonku vysoké teploty?

Pri teplotách vonkajšieho (mimo stavbu) a vnútorného prostredia (v stavbe – v priestoroch uloženia) vyšších ako 25°C sa odporúča previesť opatrenia, ktoré zamedzujú prenikanie priameho slnečného žiarenia otvormi v stavbe (okna, svetlíky, dvere je vhodné zakryť tmavými fóliami). Teplota zmesi nesmie byť v tomto prípade vyššia ako 30°C. Odporúča sa tiež zvážiť preloženie termínu vyliatia zmesi na ranné alebo neskoršie večerné hodiny.

čo ak sú vonku nízke teploty?

Pri nízkych teplotách je možné realizovať liatie podláh, ale pri predpoklade dodržania min. teploty +5°C v priestore liatia (po dobu min. 5 dní od uloženia) a pri predpoklade prijatia takých opatrení, aby čerpaná zmes mala teplotu min. +8°C. Toto je možné väčšinou zabezpečiť pri teplotách vonkajšieho prostredia do -5°C.

Schnutie poteru

Po uložení zmesi sa musí miestnosť v prvých 24 hodinách zabezpečiť proti prievanu a cirkulácií vzduchu (nesmie vznikať prievan, prúdením vzduchu môže dôjsť ku vzniku trhlín – ak sú do 1 mm, tak to nepovažujeme ako chybu) a taktiež proti teplotám nižším ako +5°C. Pri nevýhodnej konfigurácii priestoru (vysoké podkrovie, schodisko, chodby) sa odporúča zmenšiť objem priestoru vhodným rozdelením výšky. Odporúčaná relatívna vlhkosť vzduchu v prvých 24 hodinách po vyliati zmesi je vyššia ako 75 %. Napr. vyschnuté murivo pohlcuje vlhkosť a tým veľmi znižuje hodnotu relatívnej vlhkosti. 

Prípadne trhlinky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu vysušovania a tvrdnutia naliatej zmesi a majú hĺbku desatiny milimetra (sú iba v povrchovej vrstve zatvrdnutej škrupine) nemajú vplyv na celkovú kvalitu liatej podlahy. Tieto trhlinky zmiznú zároveň s prebrúsením zatvrdnutého poteru.

Pred položením finálnej vrstvy

Poter je pred položením finálnych vrstiev nutné nechať vyschnúť, prípadne manuálne vysušiť. Maximálna prípustná hodnota vlhkosti prevedeného poteru pred položením závisí na druhu poteru a úprave povrchu (druhu povrchovej vrstvy) a stanovuje ju dodávateľ tejto vrstvy. K rýchlemu vysychaniu podláh pomáha po 48 hodinách od uloženia zmesi, otvorené okná a dvere, prípadne podpora vysúšania vykurovaním, pričom je nutné zabrániť bodovému nahrievaniu podláh, pretože inak hrozí nebezpečenstvo vzniku trhlín.

Po dosiahnutí tvrdosti poteru, po ktorom je možné chodiť sa ako účinná metóda vysušovania v zimných mesiacoch a pri dažďoch odporúča pravidelné striedanie vetrania a uzatvárania okenných otvorov. V letných mesiacoch je odporučené nechať otvorené okná okrem nočných hodín. Pri vykurovaní nevyschnutého poteru je dobre vetrať behom celého vykurovacieho cyklu, až do vychladnutia na teplotu okolia.

Pri vykurovanom potere je možné začať s vykurovaním až po 7 dňoch po uložení, pričom počiatočná teplota na vstupe nesmie byť vyššia ako 25°C. Teplota sa môže zvyšovať maximálne o 5°C denne a nesmie byť nikdy vyššia ako 50°C na vstupe.

Kontrola stavu vysýchania

Jednoduchou metódou kontroly stavu vysýchania je položenie PE fólie 500×500 mm, ktorá je po obvode prilepená lepiacou páskou. Pokiaľ v priebehu 24 hodín pod fóliou kondenzuje voda, podlaha nie je ešte dostatočne vyschnutá. Podrobnejšie k problematike vykurovaných poterov – viď. príloha 2 tohto technického listu.

Pokiaľ sa liaty poter položí s nadbytkom vody, tak sa môžu spojivo a jemné podiely koncentrovať v hornej časti poteru a spôsobovať milimetrové, často tiež svetlejšie vrstvy, ktoré často vykazujú značne zníženú tvrdosť povrchu. Tieto oblasti sa kontrolujú prostredníctvom skúšky mriežkovým vrypom, v neistých prípadoch skúškou súdržnosti povrchových vrstiev k pokladu (odtrhová pevnosť). V nevyhovujúcom prípade je nutné obrúsiť nesúdržnú vrstvu na viditeľné zrno v materiály a previesť prípadnú sanáciu. 

Prebrúsenie povrchu

Pred uložením finálnych lepených podlahových vrstiev vrátane uloženia dlažby, odporúčame prebrúsenie povrchu a jeho vysatie priemyselným vysávačom. Tu je nutné zaistiť minimálnu požadovanú odtrhovú pevnosť, jej hodnota je rôzna podľa druhu finálnej vrstvy, minimálne 0,4 MPa. Prípadné brúsenie prevádza dodávateľ finálnej vrstvy, ak nie je zmluvne uvedené inak, pretože on ručí za súdržnosť finálnej vrstvy a on rozhoduje o nutnosti brúsenia.

Dilatácia

Finálnu povrchovú úpravu je nutné dilatovať podľa predpokladaného zaťaženia (väčšinou teplotného), napr. obklady z keramických dlaždíc by mali byť dilatované pri ploche nad 40 m2 a pri postranných dĺžkach väčších ako 8 m. Ďalej je nutné v povrchových úpravách dať konštrukčné dilatačné špáry prevedené aj v potery.