Príprava pred liatím poteru

pozrite ako to vyzerá v praxi

Menu špecifikácie

Príprava pred liatím poteru

Pred liatím poteru je doporučené dokončiť omietkarské práce a montáže technických inštalácií. K zaisteniu dobrých výsledkov je nutné venovať dostatočnú pozornosť prípravným prácam pred ukladaním čerstvého poteru, a to najmä:
Uloženie okrajovej izolačnej dilatačnej pásky okolo obvodových konštrukcií, priečok a stĺpov (aj okolo zárubní dverí), a to v dostatočnej hrúbke a šírke. Pri vykurovaných poteroch a miestnostiach s veľkými pôdorysnými rozmermi je nutné stanoviť hrúbku pásky výpočtom – viď. príloha 2 tohto technického listu. Pri malých miestnostiach (cca do 30 m2) stačí hrúbka pásky 5 – 7 mm, pri väčších obyčajne 10 mm. Izolačnú dilatačnú pásku je nutné použiť aj okolo zvislých priebežných potrubiach (stúpačky) prechádzajúcich stropom (táto páska plní aj zvukovú a izolačnú funkciu).

Separačná vrstva

Položenie separačnej podkladanej vrstvy (PE fólie min. hr. 0,1 mm, špeciálni vrstvený papier min. hr. 0,15 mm). Jednotlivé pásy separačnej vrstvy sa zvárajú, aby nedošlo k úniku vody z čerstvo položenej zmesi do podkladu.

Prípadne položenie alebo prevedenie izolačných vrstiev (tepelná izolácia, vrstvy zlepšujúce hodnoty hluku). Tieto vrstvy majú na podklad priľnúť celou plochou. Izolácie s viacerými vrstvami sa pokladajú tak, že sa spoje prekladajú. Niektoré tieto výrobky obsahujú už aj separačnú vrstvu, takže odpadá vyššie uvedená poznámka.

Dilatačné špáry

Realizácia dilatačných špár, aj keď sú dĺžkové zmeny uložených poterov na báze síranu vápenatého veľmi malé, je v niektorých prípadoch nutné dilatačné špáry realizovať. Je to nutné najmä v miestach prechodu medzi rôznymi výškami poterov a všade tam, kde sú dilatačné špáry v podkladovej konštrukcii. Rovnako je dôležité zvážiť vytvorenie dilatačných špár pri veľkých plochách s vystupujúcimi rohmi, osamelými stĺpmi a veľkých plôch s inak nepravidelnými pôdorysmi (miestnosti do „L“, do „U“, úzke chodby apod.). Pri nevykurovaných poteroch bežných pôdorysných obdĺžnikových tvarov, dilatační špáry nevytvárame do veľkosti plochy 900 m2. Pri vykurovaných poteroch je nutné previesť dilatácie od plochy 300 – 350 m2. Špáry je nutné previesť aj medzi nevykurovanými a vykurovanými alebo rôzne vykurovanými plochami.

Miesta realizácie a umiestnenia dilatačných špár by mal navrhovať projektant v rámci realizačnej dokumentácie stavby, ich umiestnenie potom prípadne spresniť priamo na stavbe.

Odporúčame zvážiť dôsledné oddelenie podlahy bytových jednotiek dilatačnou špárou od podlahy spoločných priestorov v mieste zárubne vchodových dverí. Toto oddelenie nie je nutné z hľadiska prevedenia poteru, ale z hľadiska zvukovej a tepelnej izolácie.

V prípade silného slnečného žiarenia cez veľké okenné plochy, ktoré spôsobujú veľmi nerovnomerné zahrievanie uloženého čerstvého poteru, sa odporúča vytvoriť špáry na hranách dlhších ako 25 m.

Vyššie uvedené hodnoty veľkosti plôch, keď nie je nutné previesť dilatácie, sú orientačné, závisí na mnoho faktoroch, ktoré možno viac či menej ovplyvniť, najmä na teplote, prúdení vzduchu a jeho vlhkosti v prvých 24 hodinách po uložení poteru, veľkosti miestnosti, výške stropu, oslnení a pod.

Zabezpečenie miestnosti

Zabezpečenie miestností tak, aby v prvých 24 hodinách po uložení poteru mohlo byť dôsledne zabránené prievanu a cirkulácií vzduchu (viď. ďalej).
Okrajové dilatačné pásky plnia tiež zvukovú a izolačnú funkciu.

Podklad pod liatym poterom musí byť dostatočne únosný, vyzretý a vyschnutý, bez ostrých výškových zmien, prachu a nečistôt. Potrubie podlahového vykurovania musí byť upevnené tak, aby sa zabránilo jeho vyplavovaniu.

Pracovné pomôcky a pracovná skupina

Odporúčame spracovanie odbornou organizáciou so zaškolenými pracovníkmi, kedy je možné uložiť cca 750 – 1200 m2 poteru za zmenu pri 3 – 5 člennej skupine. Pracovná skupina musí byť vybavená zariadením pre stanovenie výšky poteru (nivelačný prístroj, laser alebo hadicová vodováha, nivelačné trojnožky) a špeciálnymi duralovými tyčami (hrazdami) pre rovnanie naliatej plochy. Nivelačné trojnožky sa kladú na miesta podľa šírky používanej duralovej tyče.