Špecifikácia

pozrite ako to vyzerá v praxi

Menu špecifikácie

Charakteristika Anhydritových poterov

PONÚKAME LIATE SAMONIVELAČNÉ POTERY NA BÁZE SÍRANU VÁPENATÉHO

Liate potery sú podlahové vrstvy, ktoré slúžia buď ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu (PVC – za určitých opatrení, viď nižšie, dlažba, koberec, parkety apod.) alebo priamo ako nášľapná vrstva po prevedení príslušných povrchových úprav.

Liaty poter je stavebný materiál, ktorý vzniká rozliatím čerstvej zmesi. Spracovanie sa neprevádza klasickým hutnením (vibračnou latou apod.), ale špeciálnymi tyčami (hrazdami). Pri požiadavke na veľmi hladký povrch (pod slabé PVC), podlahu prebrúste a prestierkujte jemnou stierkou v hrúbke 1 – 3 mm.

Z čoho sa skladá zmes pre liate podlahové potery?

Zloženie anhydritových poterov

Zmes pre liate podlahové potery je na báze síranu vápenatého. Vyrába sa zo spojiva, kameniva o zrnitosti do 4 mm, vody a prípadne prísad ovplyvňujúcich spracovateľnosť čerstvej zmesi a konečné vlastnosti produktu. 

Výrobca vyrába a dodáva zmesi pre liate podlahové potery vo dvoch základných pevnostných triedach:

Pevnosť v tlaku 20 a pevnosť v ťahu 4

Pevnosť v tlaku 30 a pevnosť v ťahu 5

Označenie je prevzaté z STN EN 13813 : 2003, kde hodnota C označuje pevnosť v tlaku a hodnota F pevnosť v ťahu pri ohybe, oboje v MPa. Ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti sú uvedené ďalej.

Proces liatia strojových poterov

Technické údaje

Zaťaženie
Pevnostná trieda
Hrúbka poteru
Hrúbka poteru
MIXFLOOR AE 20
CA - C20 - F4
≥ 20
≥ 4
MIXFLOOR AE 25
CA - C25 - F5
≥ 25
≥ 5
MIXFLOOR AE 30
CA - C30 - F6
≥ 30
≥ 6
MIXFLOOR AE 35
CA - C35 - F7
≥ 35
≥ 7

Vlastnosti

Pochôdznosť
po cca 1-2 dňoch v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Zaťažiteľnosť (25% hodnoty dosiahnutej po 28 dňoch)
po cca 1-2 dňoch v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 1,2 W.m-1.K-1
Koeficient dĺžkovej rozťažnosti
0,01 mm.m-1.K-1
Horľavosť
Nehorľavá látka (trieda horľavín A1)
bjemové zmeny : rozťažnosť
0,1 mm.m-1
Objemové zmeny : zmraštenie
0,01 mm.m-1
Hmotnostná aktivita Ra-226 podľa vyhlášky č. 499/2005 zb
≤ 150 Bq.kg-1
Index hmotnostnej aktivity podľa vyhlášky č. 499/2005 zb.
≤ 0,5